helpPotřebujete poradit?
helpPotřebujete poradit? helpKontakt shopping_cartJít k pokladně shopping_cartK pokladně

Proč Caffetterii

  • Objednávku dodáme během 30-60 minut.
  • Čerstvé suroviny jsou u nás samozřejmostí.
  • Vždycky příjemný kurýr, který Vám vyjde vstříc v každé situaci.
  • Refundace při špatné objednávce, ihned kontaktujte kurýra.

Zásady zpracování osobních údajů

Caffetteria, provozovaná společností PEPE GASTRO s.r.o., Palackého třída 580, Pardubice, IČ: 06051804 v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů̊), informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa/sídlo
  • telefonní číslo
  • e-mail

Účel zpracování

Caffetteria zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při registraci nebo objednávce (přes webový formulář), za účelem odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně. Caffetteria získává údaje přímo od subjektů.

Právní základ

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Caffetteria je oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením kupní smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Osobní údaje jsou tedy nutné pro pro vytvoření a zpracování objednávky případné uzavření výše uvedené smlouvy. Bez těchto údajů nebude možné vytvořit a zpracovat objednávku.

Caffetteria je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Příjemci

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Caffetteria nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Caffetteria přijala odpovídající organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v digitální i v listinné podobě.

Zodpovědná osoba prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zodpovědnou osobu lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@caffetteria.cz

Doba zpracování

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů zodpovědné osoby.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo

- právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Caffetteria potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Zaměstnanec má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

- právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Caffetteria bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

- právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Caffetteria bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) zaměstnanec odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) zaměstnanec vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

- právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby Caffetteria omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) zaměstnanec popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Caffetteria mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Caffetteria již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Caffetteria převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

- právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které Caffetteria zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Caffetteria v takovém případě osobní údaje dale nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Caffetteria, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

- právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Caffetteria nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

- právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:Caffetteria je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to Subjekt údajů požaduje, Caffetteria informuje Subjekt údajů o těchto příjemcích.

- právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Caffetteria toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Caffetteria zpracovává některý z osobních údajů Subjektu údajů na základě souhlasu, má Subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@caffetteria.cz

- právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).